Download algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

E-mail: hallo@ijzvogel.nl

Website: ijZvogel.nl

 

 

Artikel 1 - Definities

 1. De ijZvogel, gevestigd te Rijswijk, KvK 87615207.
 2. Klant: degene met wie De ijZvogel een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De ijZvogel en klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De ijZvogel.
 2. De ijZvogel en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. De ijZvogel en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen

 1. De ijZvogel hanteert prijzen in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De ijZvogel mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website  en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. De ijZvogel en de Klant spreken voor de dienstverlening door De ijZvogel een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De ijZvogel mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. De ijZvogel moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. De ijZvogel mag de prijzen jaarlijks aanpassen.
 8. De ijZvogel zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met De ijZvogel ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

 1. De Klant rekent producten direct af.
 2. De Klant moet de betaling voor levering hebben voldaan.
 3. De Klant moet declaraties op de factuurdatum aan De ijZvogel betalen, tenzij anders is afgesproken op de factuur een andere betaaltermijn staat.
 4. De genoemde betalingstermijnen zijn fatale betalingstermijnen. Wanneer de Klant het bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, is hij dus automatisch in verzuim en in gebreke, zonder dat De ijZvogel de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 5. De ijZvogel mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag De ijZvogel het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. De ijZvogel maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan de De ijZvogel , tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaald de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
 • Het product is gebruikt.
 • Het een product is dat kan bederven, zoals voedsel of bloemen.
 • Het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
 • Het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding.
 • De consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
 • Het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.

2.  De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling.
 • Zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten.

3.  De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar hallo@ijzvogel.nl.

4.  De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan De ijZvogel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 7 - Vergoeding bezorgkosten

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar De ijZvogel heeft geretourneerd, dan zal De ijZvogel eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van De ijZvogel voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 8 - Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

Artikel 9 - Retentierecht

 1. De ijZvogel kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van De ijZvogel heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan De ijZvogel.
 3. De ijZvogel is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zij retentierecht.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. De ijZvogel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant alle openstaande facturen van De ijZvogel met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan De ijZvogel gebruik maken van eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer De ijZvogel gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag De ijZvogel van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 11 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij De ijZvogel, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag De ijZvogel zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan De ijZvogel ken tegenwerpen.

Artikel 12 - Levertijd

 1. De levertijden van De ijZvogel zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van De ijZvogel.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer De ijZvogel later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer De ijZvogel niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en De ijZvogel iets anders hebben afgesproken

Artikel 13 - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van de bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 14 - Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en De ijZvogel schriftelijk anders hebben afgesproken.

Artikel 15 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij De ijZvogel niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele beschadigingen aan product of verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan De ijZvogel. Doet de Klant dit niet, dan kan hij De ijZvogel niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 16 - Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
 • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
 • Zaken van De ijZvogel die bij de Klant aanwezig zijn.
 • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 1. De Klant geeft op het eerste verzoek van De ijZvogel de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 17 - Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dansel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 18 - Garantie

 1. Wanneer de Klant en De ijZvogel een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat dekvoor De ijZvogel enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.
 2. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 3. De garantie geldt niet:
 • In het geval van normale slijtage.
 • Voor schade ontstaan door ongevallen.
 • Voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product.
 • Voor schade door nalatigheid of ondeskundigheid gebruik door de Klant.
 • Wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die De ijZvogel levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 19 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. De ijZvogel voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De ijZvogel mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijke akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat De ijZvogel op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat De ijZvogel tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 20 - Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De ijZvogel.
 2. De Klant staat voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatiegegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover Klant dit verzoekt, retourneert De ijZvogel de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant t, niet tijdig of niet behoorlijk de door De ijZvogel redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 21 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart De ijZvogel tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door De ijZvogel geleverde producten en/of diensten.

Artikel 22 - Klachten

 1. De Klant moet een door De ijZvogel geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant De ijZvogel daarvan op de hoogte stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming De ijZvogel hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij zo’n gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming. zodat De ijZvogel hier gepast op kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en De ijZvogel.
 6. Wanneer een klant gaat over lopende werkzaamheden, kan de Klant niet eisen dat De ijZvogel andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 23 - Ingebrekestelling

 1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar aan De ijZvogel.
 2. De Klant is er verantwoordelijk voor day zijn ingebrekestelling De ijZvogel ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 24 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer De ijZvogel een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 25 - Aansprakelijkheid De ijZvogel

 1. De ijZvogel is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer De ijZvogel aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. De ijZvogel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer De ijZvogel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, tot’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 26 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van De ijZvogel vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 27 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer De ijZvogel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van verplichtingen door De ijZvogel nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De ijZvogel in verzuim is.
 3. De ijZvogel mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer De ijZvogel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 28 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van De ijZvogel door de Klant niet aan De ijZvogel kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmacht situatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • Een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp.
 • Wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen.
 • Stroom, electriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen.
 • Computervirussen.
 • Stakingen.
 • Overheidsmaatregelen.
 • Vervoersproblemen.
 • Slecht weersomstandigheden.
 • Werkonderbrekingen.
 1. Wanneer een overmacht situatie voordoet waardoor De ijZvogel 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De ijZvogel kan nakomen.
 2. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tem minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als De ijZvogel de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 3. De ijZvogel hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer De ijZvogel hiervan voordeel heeft.

Artikel 29 - Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en De ijZvogel de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de Klant heeft gekocht in een fysieke winkel.

Artikel 30 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. De ijZvogel mag de algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag De ijZvogel altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal De ijZvogel zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 31 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met De ijZvogel aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van De ijZvogel.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 32 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De ijZvogel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 33 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen Klant en De ijZvogel is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechte in het arrondissement van de vestigingsplaats van De ijZvogel is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en De ijZvogel, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

Opgesteld 1 november 2023